Flevo

1958

Flevo’s launch specifications

550
1958
11.00m / 36′1″
3.30m / 10′10″
1.10m / 3′7″
Flevo
Flevo