Flevo

1958

Flevo’s launch specifications

550
1958
11.00m / 36’2”
3.30m / 10’10”
1.10m / 3’8”
Flevo
Flevo